Politiske uttalelser

Her finner du uttalelser om aktuelle politiske saker mellom årsmøtene. Ønsker du å fremme en uttalelse som Bergen SV skal vedta? Send på e-post til bergen@sv.no så legges den frem på neste medlemsmøte. Oversikt over medlemsmøtene finner du på siden Hva skjer i Bergen SV.

2024

Stopp ødeleggelsen av skogen på Fanafjellet

Forslagsstiller: Fana og Ytrebygda SV, fremmet på medlemsmøte 21. mars 2024

Forslag til vedtak: Vedtas med endringer fra medlemsmøtet i Bergen SV. Sendes så til bystyregruppen.

Det siste tiåret har det pågått en enorm utbygging av ulovlige skogsbilveier i naturen i Bergen, blant annet på Fanafjellet. Naturvernforbundet Hordaland har dokumentert at dette skjer på en lovstridig og sterkt kritikkverdig måte. Bergen kommune har blitt varslet gjentatte ganger, men politikerne i Bergen bystyre har ikke fått kartlagt de grove naturødeleggelsene. Kommunen har heller ikke krevd at den pågående miljøkriminaliteten stoppes, eller laget en plan for å rydde opp.

Skogsbilveiene som ødelegger naturen i Bergen er i mange tilfeller rene dumpingplasser for forurensede masser. Dette har skjedd blant annet på Fanafjellet, Hylkje, Skagemarka, Hordnes, Bontveit, Hausdalen, Birkelandsfjellet og på Bratland. I tillegg er flere av skogsbilveiene som tidligere har fått status som lovlige, etter å ha blitt bygget uten tillatelse, nå blitt erklært ulovlige etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder også skogsbilveien på Fanafjellet som ble bygget til tross for avslag på søknad i 2018, men ble lovliggjort i 2022. Skogsbilveien ble vurdert etter landbruksveiforskriften, men skulle vært vurdert etter den mye strengere og mer omfattende plan- og bygningsloven.

Mer enn 15 kilometer med skogsbilvei på Fanafjellet er bygget av forsøplet jord. Landbruksetaten i Bergen har etter en befaring anslått at det er dumpet lastebillass med minst 310 000 kubikk forurensede masser i skogen. Den enorme forurensingen vitner om et system som legger til rette for grove tilfeller av miljøkriminalitet. Jordmassene er blandet med avfall, som plast, folie, metall, asfalt, betong, leire, torv, gummi, keramikk, rør, slanger og fremmede plantearter. Etaten konkluderte med at det har skjedd en massiv avrenning og forurensing.

Per nå er det ingen offisielle planer for å rense opp i skogsbilveiene i Bergen.

Bergen SV krever:

Full stopp i bygging av skogsbilveier inntil omfanget av miljøkriminaliteten blir offentlig dokumentert, og det lages en plan for opprydding av forurensede masser og fjerning av ulovlig bygde skogsbilveier.

Bergen kommune skal kartlegge miljø- og naturødeleggelsene etter bygging av skogsbilveier i hele Bergen. Kommunen skal håndheve strenge reguleringer og begrensninger på bygging, vedlikehold og bruk av veiene.

Politikerne skal øke ressursene til tilsyn og oppfølging av skogområder for å avdekke ulovlig aktivitet tidlig og hindre ytterligere bygging av ulovlige skogsbilveier. Kommunen skal håndheve lover og forskrifter for å hindre ytterligere skade.

Alle skogsbilveier som er lovliggjort etter landbruksveiforskriften, skal gjennomgås på nytt etter plan- og bygningsloven. Dette har tilbakevirkende kraft da kommunen har feilbehandlet disse sakene i alle år.

Dokumentasjon:
https://naturvernforbundet.no/hordaland/saker/skogbilveier-og-massedumping/

https://www.ba.no/synnove-fikk-staten-til-a-snu-na-ma-veien-i-asane-trolig-rives/s/5-8-2508167

Å vedta boligutbygging må forplikte kommunen til å skape gode boligområder

Forslagsstiller Sydneshalvøyen SV, fremmet på medlemsmøte 21. mars

På bystyremøtet 6.mars ble planforslaget for Marineholmen vedtatt. Dette innebærer utbygging av næringsarealer og ca 265 boliger. Bortsett fra utvidelse av en barnehage er det ikke lagt opp til noen større tilrettelegging for at det skal flytte inn flere hundre nye beboere i området.

Møhlenpris skole er full, Møhlenpris barnehagen må finne nye lokaler og idrettshallen/fotballbanen er sprengt på kapasitet. At det legges til rette for at flere vil bosette seg sentralt er positivt for byutvikling og miljø, men byen må legge bedre til rette for tilflytting. Det holder ikke bare med bolig, kommunal infrastruktur må også på plass for å skape gode bomiljø, for dem som allerede bor der og dem som flytter til.

Bergen SV fremmer derfor tre forslag som Bergen kommune enkelt kan iverksette for å tilrettelegge for flere innbyggere på Marineholmen.

1. Bystyret har vedtatt å utvide oppveksttunet ved å finne nye permanente lokaler til Møhlenpris oppveksttun barnehage. Vi mener at Møhlenpriskaien må tas ut av områdeplanen for Dokken sør, og starte en raskere regulering av dette området for å bygge ut oppveksttunet. Området på Møhlenpriskaien kan enten bli barnehage eller utvidelse av skolen. En mulighet kan være å bygge sammen byggene med en gangbro over o.j.Brochs gate.

2. Utvide kapasiteten for idrett. Det er i dag en skatebane ved fotballbanen, Nygårdsparken Skatepark, denne er utdatert og lite i bruk. Vi foreslår å fjerne denne skateparken for å erstatte med en basketballbane. En skikkelig basketballbane har lenge vært etterspurt i nabolaget.

3. Tilrettelegge for sykkel. Flere beboere bør ikke føre til flere biler. Trafikkveksten må skje blant syklende og gående. Det må bygges en sammenhengende sykkelvei fra Florida til Nøstet som går via O.J.Brochs vei og Torborg Nedreaasgate.