Vedtekter for Bergen SV

Sist endret ved ekstraordinært årsmøte november 2023

Dokumentet som pdf.

vedtekter-for-bergen-svLast ned


Sist endret ved ekstraordinært årsmøte november 2023

§ 1. Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti

Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti er et lokallag for SVs medlemmer i Bergen. Som vedtekter for Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti gjelder Sosialistisk Venstrepartis vedtekter (jf. kap. 4) med tillegg av punktene nedenfor.

§ 2. Årsmøtet

§ 2-1 Møtetidspunkt og innkalling
Årsmøte i lokallaget avholdes årlig innen utgangen av januar, og skal kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Eventuelle forslag til endring av vedtektene må sendes til styret senest 3 uker før årsmøtet. Saker og uttalelser som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før møtet. Foreløpig innkalling til årsmøtet med forslag til dagsorden sendes medlemmene senest 14 dager før møtet. Styret skal gjøre eventuelle endringsforslag til vedtektene tilgjengelig for medlemmene samtidig med foreløpig innkalling. Endelig innkalling med øvrige sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før møtet.

§ 2-2 Saksliste
Årsmøtet skal behandle beretning, regnskap, arbeidsplan, budsjett, innkomne forslag og valg.

§ 2-3 Deltakelse og stemmerett
Forslags- og stemmerett på årsmøtet har alle som er registrert som medlemmer i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti per 31.12 det foregående år, jf. Sosialistisk Venstrepartis vedtekter § 2-2. Det er ikke adgang til å tegne medlemskap på årsmøtet. Årsmøter i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti er åpne, med mindre årsmøtet selv bestemmer noe annet. Inviterte gjester har talerett på årsmøtet. Medlemmer av styret i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti har ikke stemmerett i behandling av regnskap.

§ 2-4 Ekstraordinært årsmøte
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom 1/3 av styremedlemmene eller 50 medlemmer krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes medlemmene minst 14 dager før møtet holdes. Forsalgs- og stemmerett på ekstraordinært årsmøte har alle som er registrert som medlemmer i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti senest 4 uker før møtet avholdes, jf. Sosialistisk Venstrepartis vedtekter § 2-2. Det er ikke adgang til å tegne medlemskap på årsmøtet.

§ 3. Styret

§ 3-1 Faste medlemmer
Lokallagsstyret består av:

1. Leder

2. Politisk nestleder

3. Organisatorisk nestleder

4. Kasserer

5. Arbeidsutvalgsmedlem

6. Arbeidsutvalgsmedlem

7. Leder for bystyregruppen

8. Representant for Bergen Sosialistiske Studenter (BSS)

9. Representant for Bergen SU (BSU)

10. Ett styremedlem fra hvert bydelslag

Leder velges for 1 år. Politisk nestleder og ett AU-medlem velges for 2 år i oddetallsår. Organisatorisk nestleder, kasserer og ett AU-medlem velges for 2 år i partallsår. Ved frafall midt i toårsperioden kan årsmøtet supplere for ett år om gangen.

Leder for bystyregruppen er styremedlem i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti, og stiller på styrets møter. Dersom gruppeleder har forfall, skal bystyregruppen sende en annen representant, fortrinnsvis nestleder. Bydelslagene møter i styret – fortrinnsvis ved leder – med fulle rettigheter. Bergen Sosialistisk Ungdom utpeker en representant til styret i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti, som møter med fulle rettigheter. Bergen Sosialistiske Studenter utpeker en representant til styret i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti, som møter med fulle rettigheter.

§ 3-2 Styrets sammensetning
Styret skal bestå av minst 40% kvinner, ikke medregnet leder for bystyregruppen og representant for SU. Det bør tilstrebes at styret har minst et medlem med minoritetsbakgrunn.

§ 3-3 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av leder, 2 nestledere, kasserer og to ordinære arbeidsutvalgsmedlemmer. Arbeidsutvalget skal bestå av minst 40% kvinner. Det bør tilstrebes at arbeidsutvalget har minst ett medlem med minoritetsbakgrunn.

§ 3-4 Styremøter
Styremøte avholdes månedlig. Styret kan avvike fra denne ordningen i perioder der en annen arbeidsform er påkrevd. Styremedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett til alle styremøter. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbelt- stemme. For å være vedtaksdyktig må minst syv styremedlemmer være tilstede, hvor minst tre må være medlemmer utenfor arbeidsutvalget.   

§ 3-5 Underutvalg
Styret kan utpeke underutvalg.

§ 4. Nominasjon

§ 4-1Valg av komité
Årsmøtet i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti velger nominasjonskomité i året før kommunevalg, jf. vedtekter for Sosialistisk Venstreparti § 10-2. Styret innstiller til valg av komiteen.

§ 4-2 Komitéens sammensetning
Nominasjonskomitéen skal bestå av 5 medlemmer. Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti velger 4 medlemmer, der minst 2 skal være kvinner. Bergen SU skal være representert i komiteen.

§ 4-3 Komitéens arbeid
Nominasjonskomiteen skal i sin innstilling legge vekt på god kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, der listeforslaget i størst mulig grad skal speile bredden og mangfoldet i befolkningen i kommunen.

§ 5. Nominasjonsmøtet

§ 5-1 Møtetidspunkt og innkalling
Nominasjonsmøtet avholdes innen 31. mars i kommunevalgår, og kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Innkalling til nominasjonsmøtet med nominasjonskomiteens innstilling sendes ut senest 14 dager før møtet.

§ 5-2 Deltakelse
Stemmerett på nominasjonsmøtet har alle som er registrert som medlemmer i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti per 31.12 det foregående år, jf. Sosialistisk Venstrepartis vedtekter § 2-2. Det er ikke adgang til å tegne medlemskap på nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøter i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti er åpne, med mindre nominasjonsmøtet selv vedtar noe annet.

§ 6. Bergen Sosialistiske Studenter

§ 6-1 Overordnet organ
Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti er det overordnede organet for studentlaget Bergen Sosialistiske Studenter.

§ 6-2 Medlemmer
Alle medlemmer av SV – Sosialistisk Venstreparti, som er student ved en høyere utdanningsinstitusjon i Bergen kan være medlemmer av Bergen Sosialistiske Studenter.

§ 6-3 Økonomi
Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti setter årlig av en post i budsjettet forbeholdt driften av studentlaget Bergen Sosialistiske Studenter.

§ 6-4 Organisasjonsform
Bergen Sosialistiske Studenter velger selv organisasjonsform. Dette bestemmes på et allmøte ved studiestart.

§ 7. Valgkomité

§ 7-1 Valg av komité
Årsmøtet velger valgkomité til neste årsmøte. Styret innstiller til valg av komiteen. Komiteen velges for 1 år. Valgkomiteen innstiller på styre og revisorer til neste årsmøte.

§ 7-2 Komiteens sammensetning
Valgkomiteen skal bestå av fem personer. Begge kjønn skal være representert i komiteen, og Bergen SU skal ha en av disse representantene, som de selv velger.

§ 7-3 Supplering
Styret kan supplere valgkomiteen dersom 1 medlem trekker seg fra komiteen. Dersom mer enn 1 av valgkomiteens medlemmer faller ut av komiteen, må det avholdes ekstraordinært årsmøte for valg av nye medlemmer.

§ 8. Revisjon
Årsmøtet velger 2 revisorer som reviderer regnskapene til Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti og lokallagets underutvalg. Valgkomiteen innstiller på revisorer til årsmøtet. Revisorene velges for 1 år.

§ 9. Medlemsmøter
Utenom årsmøtet arrangeres medlemsmøter. Styret skal innkalle til medlemsmøte dersom 1/3 av styrets medlemmer eller 30 medlemmer krever det.

§ 10. Bydelsgrupper

§ 10-1 Formål
Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti er det overordnede organet for bydelslagene. Bydelslagene skal drive medlemsaktivitet og politisk virksomhet i sin bydel.

§ 10-2 Bydelslaget
Bydelslag skal omfatte samtlige medlemmer i et bestemt geografisk område. Medlemmer som ønsker å danne bydelslag skal melde fra til styret i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti, som plikter å behandle saken innen to måneder. Nye bydelslag må ha minst ti medlemmer for å kunne godkjennes. Bystyregruppen skal tilstrebe å orientere bydelslag om saker som angår bydelen

§ 10-3 Økonomi
Bydelslagenes drift finansieres ved egen post i budsjettet vedtatt av årsmøtet.

§ 10-4 Allmøte
Bydelslaget skal gjennomføre et årlig allmøte. Allmøtet skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Allmøtet skal behandle beretning, arbeidsplan, innkomne forslag og valg. Forslagsog stemmerett på allmøtet har alle som både er registrert som medlemmer i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti, jf. Sosialistisk Venstrepartis vedtekter § 2-2, og som har bostedsadresse i bydelslagets geografiske område. Det er ikke adgang til å tegne medlemskap på allmøtet.

§ 10-5 Bydelsstyret
Bydelsstyret skal bestå av minst 3 medlemmer. Bydelsstyret skal ha en leder.

§ 10-6 Medlemskap
Medlemskap i bydelslag følger bostedsadresse. Styret i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti kan godkjenne søknad om medlemskap i annet bydelslag enn bostedsadresse skulle tilsi dersom særlige hensyn foreligger. Det er ikke adgang til å være medlem av to bydelslag.

§ 10-7 Oppløsning
Bydelslaget kan be lokallagsstyret om oppløsning ved at allmøtet ber om dette. Bydelslaget kan også oppløses av lokallagsstyret hvis et allmøte to år på rad ikke har vært avholdt.

§ 11. Kommunalpolitisk arbeid
Bystyregruppen forbereder og behandler kommunalpolitiske saker. Viktige og kontroversielle saker, som ikke er tydelig omtalt i valgprogrammet, skal legges fram for lokallagets styre. Lokallagets styre kan binde gruppen i saker hvor programmet ikke gir klar anvisning om partiets standpunkt. Bystyregruppen skal involvere bydelslag i saker som angår bydelen.

§ 12. Partiskatt

§ 12-1 Satser
Tillitsvalgte for Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti som har brutto årlig inntekt på mer enn 2G, utenom godtgjørelse for kommunale tillitsverv, betaler 20 % av utbetalt godtgjørelse for tillitsvervene til Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti i partiskatt. Heltids- eller deltidspolitikere, som bruker 50% eller mer av arbeidstiden på kommunale tillitsverv, betaler partiskatt av godtgjørelsen for tillitsvervene på 7 % av brutto godtgjørelse, eller 10 % av netto godtgjørelse. Det for den tillitsvalgte gunstigste alternativ legges til grunn. For heltidspolitikere i 100% stilling skal det for ekstra verv utover dette likevel betales 20% av utbetalt godtgjørelse.

§ 12-2 Forpliktelse til innbetaling
Ved nominasjon til honorerte/lønnede verv skal kandidater informeres om partiskattordningen og gi skriftlig bekreftelse på at de godtar denne. Medlemmet har selv ansvaret for å betale inn partiskatt.

§ 12-3 Fritak
Tillitsvalgte kan i særskilte tilfeller søke styret i Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti om reduksjon eller fritak for partiskatt.

§ 13. Vedtektsendringer
Disse vedtektene kan bare endres eller oppheves av årsmøtet med kvalifisert flertall (2/3 flertall)